REGULAMIN

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Usług świadczonych przez Studio Wrażeń(Organizator) mieszczącą się w Żorach, ul. Wodzisławska 39
 2. Definicje terminów użytych w Regulaminie:
 1. Organizator – Studio Wrażeń Anna Stefańska
 2. Studio Wrażeń – Sala zabaw znajdująca się w Żorach, ul Wodzisławska 39, w której prowadzona jest opieka godzinowa oraz wydzielone są salki do organizowania zajęć warsztatowych, a także imprez dla dzieci.
 3. Sala zabaw – miejsce prowadzenia kreatywnej opieki godzinowej w formie animacji i zabawy dowolnej;
 4. Usługi – zajęcia, warsztaty, opieka na dziećmi oraz inne usługi świadczone przez Organizatora, które mogą zostać przedstawione w odrębnej ofercie;
 5. Uczestnik (Dziecko) – osoba biorąca udział w zajęciach, warsztatach lub korzystająca z innych usług określonych w ofercie Organizatora;
 6. Klient – osoba zawierająca umowę z Organizatorem o świadczenie usług określonych w ofercie Organizatora w imieniu własnym lub na rzecz innego Uczestnika;
 7. Opiekun – rodzic lub inna osoba będąca prawnym opiekunem dziecka lub osobą zobowiązaną czasowo do opieki nad dzieckiem.
 1. Organizator w Studiu Wrażeń świadczy następujące usługi:
 1. Opieki godzinowej dla dzieci – Organizator udostępnia urządzenia oraz zabawki, z których Uczestnik może korzystać pod opieką animatorów i personelu Studia Wrażeń;
 2. Organizacja zajęć dla dzieci (warsztatów) – Organizator oferuje zajęcia edukacyjne, adaptacyjne, zajęcia ogólnorozwojowe, artystyczne, językowe oraz inne zajęcia określone szczegółowo w odrębnej ofercie.
 3. Organizacja imprez urodzinowych dla dzieci i innych imprez zamkniętych na życzenie Klienta.
 4. Organizacja MamChwilę – Organizator oferuje warsztaty psychologiczne, m. in. warsztaty noszenia w chustach, kursy pierwszej pomocy oraz inne zajęcia i wykłady dla rodziców/opiekunów. Porady specjalistów m.in. psychologa, pedagoga, logopedy.
 5. Organizacja imprez okolicznościowych i przedstawień teatralnych.
 6. Organizacja innych przedsięwzięć na życzenie Klientów na zasadach określonych w indywidualnej ofercie.
 1. Sala zabaw przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 2 do 14 lat.
 2. Dziecko poniżej 2 roku życia może wejść na salę zabaw razem z Opiekunem.
 3. Sala zabaw jest płatna, koszt zabawy określony jest w cenniku.
 4. Korzystanie z Usług może odbywać się na podstawie:
 1. Jednorazowego biletu wstępu na zajęcia, warsztaty lub inną usługę o charakterze jednorazowym z oferty Organizatora w wybranym przez Klienta dostępnym terminie według cennika;
 2. Karnetu – w przypadku zajęć, warsztatów oraz innych usług świadczonych przez określony czas za cenę określoną w cenniku.
 1. Uczestnictwo w zajęciach możliwe jest tylko po okazaniu ważnego karnetu, bądź jednorazowej wejściówki.
 2. Pozostawiając Dziecko na sali zabaw Opiekun zobowiązany jest do podania aktualnych danych kontaktowych, adresowych oraz identyfikacyjnych, które zostaną wprowadzone przez personel do rejestru Dzieci przebywających w placówce..
 3. Czas pobytu Dziecka nie może przekroczyć 180 minut. W przypadku nie odebrania Dziecka oraz braku możliwości skontaktowania się z Opiekunem, Organizator poinformuje służby porządkowe (policję, opiekę społeczną) o pozostawieniu dziecka bez opieki.
 4. Maksymalna liczba Dzieci podczas godzinowej opieki maksymalnie wynosi 4 dzieci. W przypadku warsztatów maksymalnie 10 dzieci. 
 5. Jeżeli W Studio przebywa aktualnie maksymalna ilość Uczestników, ze względów bezpieczeństwa animator ma prawo odmówić Opiekunowi wejścia dziecka 
 6. Pozostawiając Dziecko na terenie obiektu, na czas nieobecności rodzica opiekę sprawuje animator, bądź osoba prowadząca zajęcia. Jednakże osoby te nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku wypadku, bądź innych zagrożeń wynikających z nieprzestrzegania regulaminu przez dziecko.
 7. Do sali zabaw nie są przyjmowane dzieci, które w opinii personelu nie spełniają warunków przyjęcia, narażając zdrowie i bezpieczeństwo innych dzieci bawiących się na sali zabaw (np. dzieci chore (z infekcjami wirusowymi bądź bakteryjnymi), dzieci z opatrunkami gipsowymi. Obowiązkiem Opiekuna jest poinformowanie personelu sali zabaw o schorzeniach dziecka, mogących mieć wpływ na jego zdrowie (np. astma, epilepsja, zaburzenia słuchu itp.)
 8. Dziecko za zgodą Opiekuna może spożywać posiłki przyniesione ze sobą w wyznaczonym miejscu. O fakcie wnoszenia jedzenia należy poinformować personel.
 9. Dziecko przyjęte na salę zabaw jest samodzielne.
 10. Animator ma prawo odmówić wstępu dziecka, jeśli z obserwacji uzna, że dziecko – pomimo ukończonego 2 roku życia – jest  niesamodzielne na tyle, by pozostać na sali zabaw z personelem Studia Wrażeń. Na salę zabaw dziecko zawsze może wejść razem z Opiekunem.
 11. Dzieci niepełnosprawne są przyjmowane do sali zabaw z Opiekunem .
 12. Dziecko wchodzące na teren sali zabaw przekazuje Opiekunowi wszelkie wartościowe przedmioty oraz zdejmuje wszystkie przedmioty stanowiące potencjalne zagrożenie (np. kolczyki, wisiorki). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione bądź pozostawione bez opieki.
 13. W sytuacji, kiedy Dziecko nosi okulary i uczestniczy w zabawie, Opiekun świadomy jest, że ponosi odpowiedzialność za zniszczenie bądź zgubienie okularów.
 14. Dziecko odbierane jest z sali zabaw przez rodzica/opiekuna prawnego bądź osobę upoważnioną na oświadczeniu. Osoba ta zostanie wylegitymowana.
 15. W przypadku ewakuacji personel Studia Wrażeń zapewnia opiekę, aż do odbioru Dziecka przez uprawnioną osobę.
 16. Każde Dziecko pozostawia buty w szatni razem z odzieżą wierzchnią, plecakiem, torbą, zabawkami itp. 
 17. Sala zabaw nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione bądź pozostawione po zabawie.
 18. Urządzenia oraz przedmioty będące w sali zabaw należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem.
 19. W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa na terenie sali zabaw zabrania się:
 • wchodzenia na obszary, które są wyłączone ze strefy zabaw
 • niszczenia konstrukcji, zabawek lub elementów wystroju
 • wchodzenia do sali zabaw ze zwierzętami. 
 1. W przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych lub wypadków na sali zabaw, w których zostanie pokrzywdzone Dziecko bądź Opiekun, należy ten fakt natychmiast po zdarzeniu zgłosić u personelowi Studia Wrażeń. Jeśli Dziecko opuści salę zabaw bez zgłoszenia, wówczas uznaję się, że uraz nastąpił poza salą zabaw.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób przebywających na sali zabaw nie przestrzegających Regulaminu lub innych powszechnie przyjętych zasad bezpieczeństwa.
 3. Personel Studia Wrażeń zastrzega sobie prawo do skrócenia pobytu Dziecka i poinformowaniu Opiekuna w przypadku, w którym dalsza opieka nie jest możliwa (np. wystąpienie objawów chorobowych u Dziecka, agresywne zachowanie).
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany cennika, oferty zajęć i godzin otwarcia sali zabaw. Powyższe zmiany nie stanowią zmiany postanowień Regulaminu i nie wymagają pisemnego aneksu.
 5. Do oferowanych przez salę zabaw usług zastosowanie mają postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Regulaminy szczegółowe dotyczące warsztatów i Imprez. Regulamin Studia Wrażeń jest dokumentem nadrzędnie obowiązującym.
 6. Z chwilą kupienia biletu wstępu bądź karnetu do Studia Wrażeń Opiekun akceptuje Regulamin.

Zajęcia dodatkowe

 1. Studio Wrażeń organizuje zajęcia dodatkowe dla dzieci od 6mc do 14 lat.
 2. Odpłatność za zajęcia jest w formie karnetu w zależności od przewidzianej ilości godzin [ 4/8/16h].
 3. Karnet ważny jest m-c od daty zakupu.
 4. Niewykorzystane godziny nie przechodzą na kolejny miesiąc.
 5. W przypadku choroby dziecka istnieje możliwość przedłużenia karnetu [do 3 razy w roku] tylko w momencie zgłoszenia e-mailem bądź telefonicznie o niepojawieniu się dziecka na zajęciach, ze względów zdrowotnych.
 6. Organizator podpisuje bezpośrednio z Opiekunem umowę na określone warsztaty.
 7. W przypadku odwołania warsztatów przez Organizatora, prowadzący w miarę możliwości zaproponuje inny termin, w celu odpracowania zajęć lub, jeśli okaże się to niemożliwe, proporcjonalnie obniży opłatę w następnym miesiącu.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki ani zaginione lub zniszczone mienie Uczestników. Uczestnicy warsztatów proszeni są o pozostawienie odzieży wierzchniej w szatni, oraz przekazanie rzeczy drogocennych Opiekunowi.
 9. Korzystanie w trakcie warsztatów z telefonów komórkowych, kamer i aparatów fotograficznych jest zabronione. Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć bez zgody Organizatora.
 10. Zasady nieuregulowane w powyższym Regulaminie zawarte są w Regulaminie Studia Wrażeń. Uczestnicząc w warsztatach osoba jest zobowiązana do zapoznania się z wymienionym Regulaminem.
 11. Zmiana Regulaminu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Organizacja Urodzin 

 1. Urodziny organizowane są przez czas 2/2.5h
 2. Podczas trwania urodzin dzieci pozostają pod opieką animatora. 
 3. Posiłki oraz tort są we własnym zakresie rodzica/opiekuna prawnego.
 4. Za gości uważane są dzieci od 3 roku do 16 roku życia. Młodsze dzieci uczestniczą w Imprezie razem z Opiekunem.
 5. Uczestników Imprezy obowiązuje główny Regulamin Studia Wrażeń.

Wniesiona opłata za zajęcia oraz urodziny jest jednoznaczna z akceptacją regulaminu.